ઊંઝા માથી મહેસાણા SOG એ 30 લાખનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું : જાણો કેવી રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન

ઊંઝા માથી મહેસાણા SOG એ 30 લાખનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું : જાણો કેવી રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન

મહેસાણા જીલ્લામાં ઉંઝા પો.સ્ટે વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસરના મેફેડ્રોન ( mephedrone ) ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે ઇસમોને ઝડપી પાડતી મહેસાણા એસ.ઓ.જી.પોલીસ

મોર્નિંગ ન્યુઝ ફોકસ, ઊંઝા-મહેસાણા

પોલીસ મહાનિરીક્ષક અભય ચુડાસમા , ગાંધીનગર વિભાગ , ગાંધીનગર નાઓના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ મહેસાણા પોલીસ અધિક્ષક અચલ ત્યાગી નાઓએ જીલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સારૂ અસરકારક કામગીરી કરવા સારૂ એ.ટી.એસ. ચાર્ટર લગત કામગીરી કરવા સુચના કરેલ જે અંગે એસ.ઓ.જી.પો.ઇન્સ . બી.એચ.રાઠોડ નાઓની સૂચના તેમજ માર્ગદર્શન હેઠળ પો.સ.ઇ વિ.એન.રાઠોડ તથા પો.સ.ઇ એસ.આર.ચૌધરી તથા એસ.ઓ.જી પોલીસ સ્ટાફના માણસો દ્વારા ચાર્ટર લગત કામગીરી કરવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવેલ તે દરમિયાન મહેસાણા એસ.ઓ.જી પોલીસના માણસો ઉંઝા પો.સ્ટે વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા . દરમિયાન હ્યુમન સોર્સ આધારે હે.કો નરેશભાઇ તથા પો.કો અબ્દુલભાઇનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે , ઉંઝા ગંજ બજારના પાછળના ભાગે આવેલ શ્રીજી ટ્રેડીંગની સામે આવેલ બંધ ફેકટરીના ધાબા ઉપર આવેલ ઓરડીમાં રહેતા ગોદારા ( જાટ ) સતારામ ખેતારામ તથા ગોદારા ( જાટ ) ગમડારામ ખેતારામ એ રીતેના બંને જણાઓ તેમના મળતીયા માણસો સાથે મળી નશીલા માદક પાવડરનું વેચાણ કરે છે અને હાલમાં તેની પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે.

જેથી સદરહું જગ્યાએ એસ.ઓ.જી પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ સદર જગ્યાએ જઇ તુરંત વર્કઆઉટ કરી કોર્ડન કરી બે ઇસમોને પાવડર ભરેલ કોથળીઓ માંથી ચમચી વડે બીજી નાની કોથળીઓમા પાવડર ભરતા હોઈ જે બન્ને ઈસમોને પકડી પાડેલ ઇસમો ભોજારામ સનાઓફ ભરારામ ગોદારા ( જાટ ) ઉ.વ -૨૨ રહે - સોડીયા તા - ચોહટન જી બાડમેર ( રાજસ્થાન ) હાલ રહે - ઉઝા ગંજ બજારના પાછળના ભાગે આવેલ શ્રીજી ટ્રેડીંગની સામે આવેલ બંધ ફેક્ટરી ઉપર ઓરડીમા તા - ઉંઝા જી - મહેસાણા વાળો હોવાનુ જણાવેલ તેમજ તેની સાથે રહેલ બાળ કિશોર રહે - ઉંઝા ગેજ બજારના પાછળના ભાગે આવેલ શ્રીજી ટ્રેડીંગની સામે આવેલ બંધ ફેક્ટરી ઉપર ઓરડીમા તા - ઉંઝા જી - મહેસાણા મૂળ રહે - ખારાવાલ તા - ચોહટન જી - બાડમેર ( રાજસ્થાન ) વાળો હોવ ાનુ જણાવતો હોઇ રહેણાંક ઓરડીવાળી જગ્યામા ગે.કા. રીતે નશીલા માદક પાવડરનો જથ્થો રાખી વેચાણ કરતા હોઇ જેઓની પાસેથી સદરી મજકુર ઈસમ તથા કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર પાસે મેકેડ્રોન ( nephedrone ) ભરેલ તમામ શીલબંધ પ્લા.ના ડબ્બાઓ માનો મેફેડ્રોન ( nephedrone ) કુલ્લે જથ્થો ૩૦૬.૫૮ કિ.રૂ. ૩૦,૬૫,૮૦૦ / - તથા રોકડ રકમ રૂ .૬,૮૦૦ / - તથા મોબાઈલ નંગ -૫ કુલ કિ.રૂ .૧૮,૫૦૦ / - તથા ઈલેકટ્રીક વજન કાંટો કિ.રૂ .૫૦૦ / -નો પ્લાની , જીપ લોક વાળી કોથળીઓ નંગ -૧ કિ.રૂ .૦૦ / ૦૦ ની મળી કુલ્લે કિ.રૂ .૩૦,૯૧,૬૦૦ / -નો મુદામાલ સાથે ઝડપી પાડી તથા સદરી બંને ઇસમોને આગળની ઘટતી કાર્યવાહી કરવા સારૂ ઉર્ઝા પો.સ્ટે ખાતે સોપવામાં આવેલ છે .

— > આરોપીઓનું નામ સરનામું

( ૧ ) ભોજારામ સનાઓફ ભુરારામ ગોદારા ( જાટ ) ઉ.વ -૨૨ રહે - સોડીયા તા - ચોહટન જી - બાડમેર ( રાજસ્થાન ) હાલ રહે - ઉંઝા ( ર ) કાયદાના સંધષમાં આવેલ બાળ કિશોર વોન્ટેડ આરોપીઓના નામ સરનામાં 3 ( ૧ ) ગોદારા ( જાટ ) સતારામ ખેતારામ , રહે - સોડીયા તા - ચોટન જી - બાડમેર ( રાજસ્થાન ) ( ૨ ) ગોદારા ( જાટ ) ગમડારામ ખેતારામ , રહે - સોડીયા તા ચોહન જી - બાડમેર ( રાજસ્થાન ) — > મુદામાલની વિગત ( ૧ ) મેફેડ્રોન ( nephedrone ) ડ્રગ્સનો કુલ જથ્થો ૩૦૬.૫૮ કિ.રૂ. ૩૦,૬૫,૮૦0 / ( ૨ ) રોકડ રકમ રૂ .૬.૮૦૦ / ( ૩ ) મોબાઈલ નંગ -૫ કુલ કિ.રૂ .૧૮,૫૦૦ / -ઈલેકટ્રીક વજન કાંટો કિ.રૂ .૫૦૦ / કુલ કિ.રૂ .૩૦, ૯૧,૬૦૦ //

— > પ્રશસનીય કામગીરી કરનાર અધિકારીઓ કર્મચારીઓ

આ કામગીરી કરનાર પ્રધિકારી / કર્મચારીઓ એસ.ઓ.જી પી.ઇન્સ. બી.એચ.રાઠોડ તથા પો.સ.ઇ વી.એન.રાઠોડ તથા પી.સી એસ .આર ચૌધરી તેમજ એ.એસ.આઇ પારખાના તથા ચેતનભાઇ તથા મનોહરસિ તથા હે.કો હિતેન્દ્રસિંહ તથા રાજસિંહ તથા દિલીપભાઇ તથા નરેશભાઇ તથા યુરભાઇ તથા આહંડો રમેશભાઇ તથા જીતેન્દ્રભાઇ તથા પો.કો. શક્તિસિંહ તથા પો.કો. યુવરાજસિંહ તથા મનિષભાઇ તથા અબ્દુલભાઇ તથા પ્રમશીભાઇ નથી સંજયભાઇ તેમજ આ હે.કો મહેન્દ્રસિંહ તથા પો.કો વિશ્વનાથસિંહ તથા પો.કો જયદેવસિંહ તથા યુ.પો.કો પ્રિયાબેન જિલબેન તથા ફાાપીરે બકાસ્ડ તથા પો.કો ડુંગરસિહ તેમજ એ.એચ.ટી.યુના હૈો હરેન્દ્રસિંહ , ધિરૂભાઈ , ગિરીષભાઇ , કિરણપો.કો નરસિંહ વિગેરે પોલીસ સ્ટાફના માણસો રોકાયેલ હતા .