રાજ્યના GIDCના લઘું ઉદ્યોગોને રાજ્ય સરકારે મદદ કરી, 'ઇન્સેન્ટીવ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ' હેઠળ 963 કરોડની આપી સહાય લૉન : બળવંતસિંહ રાજપૂત

રાજ્યના GIDCના લઘું ઉદ્યોગોને રાજ્ય સરકારે મદદ કરી, 'ઇન્સેન્ટીવ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ' હેઠળ 963 કરોડની આપી સહાય લૉન : બળવંતસિંહ રાજપૂત

ઇન્સેન્ટીવ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેઠળ ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકારે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૨૧૨ એકમોને ૯,૬૩,૮૬,૮૫,૭૪૪/-ની નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાં આવી છે

મોર્નિંગ ન્યુઝ ફોકસ નેટવર્ક : તત્કાલીક મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં GIDCમાં કાર્યરત નાના-લઘુ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે વર્ષ ૨૦૦૯માં આ 'ઇન્સેન્ટીવ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ' સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રકારની વિવિધ યોજનાના પરિણામ સ્વરૂપે આજે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ગુજરાત મોડેલ દેશભરમાં પ્રચલિત થયું છે. 

ઉદ્યોગ મંત્રી રાજપૂતે પેટા પ્રશ્ન અંગે વધુ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે, આ યોજના હેઠળ નવા પ્રોજેક્ટ અને કાર્યરત પ્રોજેક્ટના વિકાસ- વિસ્તૃતકરણના હેતુથી ૧૦ વર્ષના સમયગાળા માટે સહાય આપવામાં આવે છે. જેમાં તાલુકા-૦૧, તાલુકા-૦૨ અને તાલુકા-૦૩ એમ ત્રણ કેટેગરીમાં ગ્રાન્ટ- સબસીડી આપવામાં આવે છે. આ હેઠળ ઉદ્યોગ એકમોને જમીન, નવીન બિલ્ડીંગ, નવીન મશીનરી-સાધનો, ડિઝાઇન વગેરે ક્ષેત્રે રોકાણ માટે નિયમો મુજબ સહાય કરવામાં આવે છે તેમ, મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું હતું.